SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa obiektu noclegowo-turystycznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Grąblinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Budowa obiektu noclegowo-turystycznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Grąblinie.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: ubezpieczenie lub posiadanie ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu do wysokości minimum 5 000 000,00 zł., w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej. W wypadku nie dopełnienia obowiązków określonych w niniejszym punkcie, Zamawiający ubezpieczy budowę na koszt Wykonawcy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy. Okres gwarancji jakości wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym. W przypadku, gdy dostawcy wyrobów i urządzeń udzielą dłuższego niż trzy lata okresu gwarancji, obowiązuje na te produkty okres gwarancji dostawców.
Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy.
Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej reklamacji w razie ujawnienia się wad lub usterek.
Zamawiający będzie dokonywał corocznych przeglądów gwarancyjnych nie później jak w ostatnim dniu terminu udzielonej gwarancji.Szczegółowe warunki gwarancji:
- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, co do jakości przedmiotu umowy w zakresie:
a) zgodnego z umową wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
b) zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, stosowanymi normami, oraz warunkami wykonania i odbioru w poszczególnych branżach
c) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
d) zgodności z parametrami określonymi w specyfikacji technicznej oraz przepisach techniczno - budowlanych.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy, ujawnione w okresie gwarancyjnym.
- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę nieodpłatnie, do 21 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
- Zgłoszenie o wystąpieniu wady Zamawiający będzie kierował bezpośrednio do siedziby Wykonawcy w formie pisemnej.
- Po usunięciu wady Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, a gwarancja w zakresie objętym naprawą zostanie wydłużona o okres występowania wady.
- Nie usuniecie wady przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie upoważnia Zamawiającego do wykonania naprawy przez firmę trzecią na koszt Wykonawcy.
- Gwarancja wygasa, jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona istotnych przeróbek w zakresie wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, bez jego zgody oraz w przypadku wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź wykorzystania przedmiotu umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

    * Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    * Dot. zam. uzup. - udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, a zamówienie uzupełniające będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 45.21.00.00-2, 45.21.20.00-6, 45.23.24.10-9, 45.31.00.00-3, 45.33.12.10-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.06.2011.