SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.  

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1) Ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
2) Braku możliwości świadczenia przez Wykonawcę pełnego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć w chwili zawierania umowy.
3) Zmiany numeru rachunku bankowego, adresu, osób reprezentujących Strony, Zamawiającego, lub oznaczenia Stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.
4) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT).
5) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa.
6) Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
7) Zmiana zapisów umowy związana z odpowiednią zmianą ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub z obiektywną koniecznością zmiany sposobu wykonania zamówienia.   

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lichen.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
DOM ZAKONNY ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW, ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary, woj. wielkopolskie  

• IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2010 godzina 11:00, miejsce: 62-563 Licheń Stary, ul. Klasztorna 4, pok.059- Sekretariat .

• IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI-Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 -Turystyka, Schematu I-Infrastruktura turystyczna  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

• IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak.